1* Features of our Sun / Observing the Sun in with light


Observing the Sun is not without danger. I observe the Sun for many years now, and I am still very carefully. A good protection against the bright sun-light is a must. Be careful when you use the sun-filter that is supplied with the telescope. Most of the time it's a cheep filter that screwed on the back of the eyepieces! This is very dangerous and the worst way to protect your eye. Because the filter is very close to the focal point where it will heat up and break a part. Then in a split af a second the light travels through the narrow gap and destroys you sight for ever. So those who want to observe the Sun, there are two good ways and still affordable. You can use a kind of safety film that is covered with a special coating to blok the necessary light and UV. You have to cover the primary lens totally with the film so there are no gaps left over. Don’t stretch the film to much, just tape it to a base that fits on your telescope. You can use a thick cardboard or a wooden based holder to attach the film. Just make a circular hole in the base that fits your telescope tube and attach it firmly to your optical tube. The second way is to buy a glass solar filter that fits the diameter of your type of telescope. You can find them in all different measurements in stores with astronomical equipment. I have used them both, and they provide both a perfect sharp view of the Sun. A glass solar filter will be more expensive but you only have to buy it ones.
The safety film will need to be replaced from time to time. 

Het observeren van de zon is niet zonder gevaar. Ik observeer de zon al vele jaren en ik ben nog steeds heel voorzichtig. Een goede bescherming tegen het schadelijke zonlicht is een must. Wees voorzichtig wanneer u het zonnefilter dat geleverd word met de telescoop gebruikt. Doorgaans is het een goedkoop filter dat vastgeschroefd word op de onderzijde van het oculairs! Dit is zeer gevaarlijk en de slechtste manier om uw ogen te beschermen. Omdat de filter erg dicht bij het ​​brandpunt gelokaliseerd is tijdens de observatie zal het sterk opwarmen en op zeker ogenblik barsten van de hitte. Vervolgens in een fractie van een seconde gaat het licht door de smalle opening en vernietigt het uw zicht voor altijd. Dus degenen die willen de zon observeren kunnen dit als volgt doen. Er bestaan meerdere mogelijkheden maar ik bespreek er twee die heel goed zijn en nog steeds betaalbaar. U kunt waarnemen met een soort veiligheidsfolie die voorzien is van een speciale coating om het schadelijke zon en UV licht te blokkeren. U moet de primaire lens van je telescoop volledig bedekken met deze dunne film, zodat er geen gaten overblijven. Rek de film niet te veel, gewoon vastplakken aan een basis die past op uw telescoop. U kunt als basis een dik karton of een houten gebaseerde houder maken om de film daarop te bevestigen. Gewoon een ronde opening maken in de houder zo dat de  telescoop buis er net inpast. Bevestig deze stevig aan uw optische buis met tape of een opspan systeem. De tweede wijze is het gebruik van een glazen zonnefilter die op de diameter van uw type telescoop past. U vindt ze in alle verschillende afmetingen in de winkels die astronomische apparatuur verkopen. Ik gebruikt hen beide en ze bieden elk een perfect scherp beeld aan van de zon. Een glazen zonnefilter zal duurder zijn, maar u hoeft die maar éénmalig aan te kopen. De veiligheidsfolie moet worden vervangen van tijd tot tijd daar er slijtage op komt en er kleine perforaties plaatsvinden.

Observing the Sun can be fun, observing sunspots and faculae fields who are bigger then our planet.  the objects you can visual see in white light on the Sun, is on a layer that we call the photosphere of the Sun. While observing this layer of light you can contribute to science by measuring the Wolf and Becknumber.
For this you can contact you nearest astronomy club, they will help you further on how to observe and to do scientific work. 

How big can a sunspot be?
This picture (left) will give you an idea, the Sunspot  NOAA 1029 is a member of new Solar Cycle 24. October 29 2009
The sunspot's large dark core is about the size of Earth, while the entire sunspot group stretches about 50,000km from end to end. 

Picture taken at the observatory the Maksutov 6” f12 and safety film as filter.

Het observeren van de zon kan leuk zijn, zonnevlekken en faculae velden die groter zijn dan onze planeet. De details die u waarneemt in wit licht bevinden zich in de fotosfeer van de zon. Dit is de laag die we visueel kunnen zien en als ook wit licht observatie noemen. U kunt bijdragen aan de wetenschap door het meten van het Wolf en Becknummer. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde astronomie club, zij zullen u verder helpen over hoe te observeren om wetenschappelijk werk te doen. 

Hoe groot kan een zonnevlek zijn? 
De foto (boven) geeft u een idee, de zonnevlek NOAA 1029 is lid van de nieuwe Solar Cycle 24. 29 oktober 2009. De grote donkere kern van de zonnevlek is ongeveer de grootte van de aarde, terwijl de hele zonnevlek-groep zich strekt over 50.000 km van begin tot eind. Foto genomen op de sterrenwacht met de Maksutov 15cm F12 en veiligheid film als filter.

When observing the Sun you can enjoy a lot of different surface details. Like a sunspot, a sunspot exist out of a core the umbrae and the surrounding area the penumbrae. See the picture above. The very small dots are pores and the bright area’s surrounding the sun-spot are the faculae fields. You can find those faculae fields also separate from a sunspot are near to the poles of the Sun. 
Bij het observeren van de zon kunt u genieten van veel verschillende oppervlakte details. Zoals zonnevlekken, een zonnevlek bestaat uit een kern de umbrae en de penumbrae die het donkere gebied omringd. Zie de foto hier boven. De zeer kleine puntjes zijn poriën en de heldere vlekken rond de zonnevlek zijn de faculae velden. U vind die faculae velden ook los van een zonnevlek in de buurt van de polen van de zon. Meestal zijn dit de voorlopers van een actief gebied in wording.

Fotosferische bruggen en eilanden. 
Dit zijn heldere gebieden die als dunne witte lijnen dwars over een umbra of penumbra schijnen te lopen. U kunt ze meestal zien als een brug over een zonnevlek. Soms ziet u ze ook als een eiland binnen een tamelijke grote vlek. Dit noemen we een fotosferisch eiland. Dit verschijnsel is echter van korte duu
r. 

Light bridges, in such structures are bright features separating umbral areas in two or more irregular regions. Commonly, light bridges indicate that a merging of magnetic regions or, conversely, the breakup of the area is underway. They are often observed during the break-up of sunspots and therefore can represent the re-establishment of convection which is normally inhibited by the sunspot's strong magnetic field. Their increased brightness suggests a higher plasma temperature than in the surrounding umbra, and they have been shown to display significantly enhanced chromospheric brightness and activity, including jets and surges. They are one of the key surface phenomena that relates directly to sunspot sub-surface structure as measurements of their convective and magnetic characteristics are useful for differentiating between monolithic and cluster models of sunspots. This makes light-bridges interesting on many levels.

The penumbra & umbra vary in the manner expected by perspective effects if the umbrae of the spots are in fact slight depressions in the surface of the photosphere. Keep in mind when you study sunspots close to the edge that they are in fact much bigger then they are. This can change the classification number of an observed sunspot. 

De penumbra & umbra variëren op de verwachte wijze door de perspectiefeffecten daar de umbrae van de vlekken in feite kleine verlagingen zijn in het oppervlak van de fotosfeer. Dus, wees aandachtig bij het observeren van zonnevlekken aan de zonnerand. Door dit effect zal de zonnevlek kleiner aantonen dan dat ze in werkelijkheid is. Dus het Wilson effect kan de classificatie waarde beïnvloeden. 


If you want to do scientific work you have to know your way around the Sun. How to find N-S-E-W direction on the sun through the year. Use this picture at the telescope to find the 4 points on the solar disk. When you don’t have a GOTO mount then the sun will move in East to West direction through the field of the eyepiece. Be aware that those directions are seen from the Earth. So we need to make an adjustment through the year as we move in orbit around the Sun. Only then we can be sure where the sunspots are on the solar disk. N-S and E-W can be different depending what type of telescope you are using.


Als u wetenschappelijk werk wilt doen dan moet u uw weg vinden rond de zon. Hoe kan je de windrichtingen bepalen op de zon tijdens het jaar. Gebruik dit beeld bij de telescoop om de 4 punten op de zonneschijf te vinden. Wanneer u niet beschikt over een GOTO montering dan zal de zon bewegen van oost naar west gezien door het oculair. Wees ervan bewust dat die richtingen aardse coordinaten zijn. Dus moeten we een aanpassing maken tijdens het jaar. Als we bewegen in een baan rond de zon dan zullen beide hemellichamen ten op zichtte van elkaar onder verschillende hoeken komen te staan met hun assen. Dit moeten we aanpassen. Alleen dan zijn we zeker van waar de zonnevlekken zich bevinden op de zon. N-Z en O-W kan verschillend afgebeeld worden, afhankelijk welk type van telescoop u gebruikt.

I made some drawings of the solar-disc to show how the solar-body is orientated through the year. As you see only in January and July are the axes of the Sun and Earth aligned with each other.

During the movement of our planet around the Sun over a year.
The angle between our axes the Sun and Earth is changing. Use this grid to find the necessary degrees to adjust the N-S and E-W direction on your sun-disk drawing. By adjusting the axes on your drawing you will find the solar-spot on the exact place on the solar disc. A made a movie on how a sunspot moves over the solar disc, You will also see the axes of the Sun shifting as the season passing.

Ik heb een aantal tekeningen gemaakt van de zonneschijf om te laten zien hoe het zonnelichaam wordt gericht het jaar door. Zoals u ziet alleen in januari en juli zijn de assen van de zon en aarde op elkaar afgestemd. 

Tijdens de beweging van onze planeet rond de zon in een jaar. Zal de hoek tussen de assen, zon en de aarde veranderen. Gebruik dit raster om de nodige graden te vinden die N-Z en O-W richting aanpassen op de getekenden zonneschijf. Door het aanpassen van de assen op uw tekening vindt u de reeds getekende zonnevlek op de juiste plaats op de zon. Als u kijkt naar een filmpje die ik gemaakt heb over hoe een zonnevlek beweegt  zal u ook zien hoe de as van de zon veranderd tijdens de seizoenen. zie onderaan deze pagina.

To determine witch sun-spot you see through the eyepiece you can use one of the classification methodes. One of the sunspot classification that is used a lot is the one of Waldmeier. As you can see on the picture each sun-spot gets a letter and also a weight value. By doing this you will be able to calculate the Wolf-number and Beck-number.

The following weight factors G for the Waldmeiers classes are used:

Waldmeier class = A , B , C , D ,  E ,   F ,   G ,  H ,  J.
Weight factor G = 4 , 4 , 8 , 18 , 25 , 36 , 50 , 44 , 37.

For those who want to go deeper in this matter, go to "Franky Dubois sun page” on the Internet.
Voor degene die graag verder gaan in deze materie kunnen naar surfen naar "Franky Dubois Sun Page”.

Voor de gene onder jullie die iets verder willen gaan dan enkel kijken naar de zon, kunnen proberen deze classificatie van Waldmeier toe te passen. Het venster hier naast toont zonnevlekken in verschillende vormen vergezeld met een bijhorend letter. Dit letter krijgt ook een waarde toe geschreven. Zie de gegeven waarde wat hoger in de tekst. Door dit te bepalen kan men het Wolfnummer bereken en het Becknummer.

Look at a movie I made to show you how to observe the Sunspot and other details and this while doing scientific work. Look especially to the axes of the Sun as the movie is playing.
Kijk naar een filmpje dat ik gemonteerd heb hoe je zonnevlekken en andere details kunt noteren en intussen ook wetenschappelijk werk verrichten. Houdt de as van de zon in de gaten terwijl het filmpje afspeelt.

The link to the movie „How to sunspots move" is situated at the page "Guide to astronomy"


sasteria 2017