1* Telescopes in use @ the observatory / Different Telescopes.


At the observatory we use a lot of different telescopes. Depending on the kind of observation we use the telescope that’s build for it. For instance you can observe planets with any kind of telescope, but a telescope with a long focal length will be more practical. The same go’s for deep-sky, any telescope will show you the wonders of the universe, but a short focal length telescope will provide you a wider field and a more contrast rich deep-sky objects.

There are a few rules when using telescopes:
First the size of the objectief, very important to collect light if you want to observe deep-sky and also it increases the amount of details that can be observed.
So, the bigger the objective of the telescope the better, this will result in a light stronger image and a more detailed image.
For deep-sky observation you look for a telescope with a short focal length, thats means a small F/number, les than 6.

Second the focal length, For planets you want a telescope with long focal length so that you get a big image from the object.
So, When you increase the focal length of a telescope you will display a bigger image but the brightness will decrease in the field.
For planets, to loose a bit of light is no problem, they are bright anyway. So a Big F/number will increase the size of the planet image. 

You can see this on the number given from the optical system. For instance, a 10 cm (4”) F10 will be a good telescope for planets (planets are bright objects) but not as light strong for deep-sky. But a 10 cm (4”) F 5 will be good for deep-sky because the path of the light is short and you don’t lose a lot of the collected light when it travels to the eyepiece!
How do you calculate the numbers?
A 10 cm or 100 mm objective, you have to multiply this with the F number of you optical system.
Here in the text we have 100 mm X F/10 = 1 m  focal length or 100 mm x F/5 = 0,5 meter. 

Celestron C11 / F10, a cassegrian telescope. When we calculate, we have a focal length of 28cm x 10 = 2.8 meters. This vary a little depending on the back focus at time of use. This telescope has three optical surfaces. So, when the light travels through the first corrector plate at the front, it bounces back agianst the primary mirror and than it reflects agian from the secundary. The secundary pusches the light through a hole in the primary mirror and there we look at the formed image with an eyepiece. 

By bending the light path inside the optical tube, they created a long focal length in a short telescope. With a primary mirror of 280mm and a long focal length we can make very detailed observation of planets. I use this instrument also a lot for photography. Most for planets, but also for Astro-photography. This telescope is also mounted on a GoTo mount from Skywatcher, the EQ6. There is an additional monorail focuser added so fine tuning is no problem when taking pictures or when high magnification observations are made from the planets. The mirror coating is specially designed for optimal observation of deep-sky objects.

Celestron C11/ F10, een Cassegrain telescoop. Als we berekenen, hebben we een brandpuntsafstand van 28cm x 10 = 2,8 meter. Dit varieert een beetje afhankelijk van de back focus op het moment van gebruik. Deze telescoop heeft drie optische oppervlakken. Dus wanneer het licht eerste door de corrector plaat gaat aan de voorzijde, wordt het daarna gereflecteerd door de primaire spiegel en dan opnieuw gereflecteerd door de secundaire spiegel. De secundaire spiegel stuurt het licht door een opening in de primaire spiegel en daar kijken we naar,  het gevormde beeld in een oculair. Door het buigen van het lichtpad in de optische buis, creëeren we een lange brandpuntsafstand in een kort systeem. Met een primaire spiegel van 280mm en een lange brandpuntsafstand kunnen we zeer gedetailleerde observatie maken van planeten. Wij gebruiken dit instrument ook veel voor fotografie. het Is prima voor planeten maar ook voor Astro-photografie. Deze telescoop is ook gemonteerd op een GoTo montering van Skywatcher, de EQ6. Er is een monorail focuser toegevoegd zodat fijn focusseren geen probleem is bij het nemen van foto's of wanneer onder hoge vergrotingen  geobserveerd word. De spiegel coating is speciaal ontworpen voor optimale observatie van deep-sky objecten. 

The Tal Klevsov 25 cm F 8.3 is a alround system. Its a perfect telescope for planets and it also provide a fine image from the night sky. This system has a primary mirror and a special secondary system.
The secondary exist out of 2 corrector lenses where one of the lenses is coated with a reflection layer. This telescope is an open tube system, so it very rear that there are problems with vapor. Also here go’s the reflected light from the secondary system through a hole in the primary mirror. This telescope is suited for Astro-fotography. This telescope has made already a lot of beautiful pictures from faint asteroids and comets. This telescope can also be equipped with a glass Solar filter. This makes it possible to study the Sun and also take pictures from sunspots transits from planets and sun eclipses.

De Tal Klevsov 25 cm F8.3 is een allround systeem. Het is een perfecte telescoop voor planeten en biedt ook een mooi beeld van de andere objecten aan de nachtelijke hemel in het algemeen. Dit systeem heeft een primaire spiegel en een buitengewoon secundair systeem. De tweede bestaat uit 2 corrector lenzen waarbij een van de lenzen is bedekt met een reflectielaag. Deze telescoop is een open buis systeem dus het is erg vreemd als er problemen zijn met damp. Ook hier gaat het gereflecteerde licht van het secundaire systeem door een opening in de primaire spiegel. Deze telescoop is geschikt voor Astrofotografie. Deze telescoop heeft al veel mooie foto's van zwakke asteroïden en kometen gemaakt. De telescoop kan worden uitgerust met een glazen zonnefilter. Dit maakt het mogelijk om de zon te bestuderen en ook foto's te nemen van zonnevlekken, transit van planeten en zonsverduisteringen.

An other fantastic desing is the 15 cm F12 Maksutov. This desing consists out of three optical surfaces. The corrector lens at front serve also as a support for the secondary mirror. Just like the other systems, the light is bended inside the tube and makes this telescope a favorite one to take along on remote places. Al thow it is not a big telescope it images are superb. With a focal length of 1.8 meter it’s a fantastic telescope for planets and also to observe the sun. Deep-sky is projected with great contrast agianst a black sky and photographing the solar system is easy with this telescope.With the Maksutov telescope I make a lot of solar observations, about 275 observation a year. This if possible, every day ones to determine the Wolf and Beck number. There are always pictures on our web side to give you an idea of what the sun looks like through a telescope. 

Een andere fantastisch ontwerp is de 15 cm F12 Maksutov. Dit model bestaat uit drie optische oppervlakken. De correctie lens aan de voorkant dient ook als een ondersteuning voor de secundaire spiegel. Net als de andere systemen, wordt het licht gebogen in de buis en maakt dat deze telescoop een favoriet is om mee te nemen op afgelegen plaatsen. Al is het niet een grote telescoop de beelden zijn prachtig. Met een brandpuntsafstand van 1,8 meter is het een uitgelezen telescoop voor planeten en ook om de zon te observeren. Deep-sky wordt geprojecteerd met veel contrast tegen een hit zwarte hemel en fotograferen van het zonnestelsel is eenvoudig met deze telescoop. Met de Maksutov telescoop maak we veel waarnemingen van de zon, ongeveer 275 observatie per jaar. Dit indien mogelijk elke dag, dit om het Wolf en Beck nummer te bepalen. Er zijn altijd foto's op onze website te zien, dit om u een idee te geven van hoe de zon eruit ziet door een telescoop.

While observing the Sun in whit light, we can also look at the sun in a other wave length, Ha-light.
By using the Lunt Ha 60mm telescope you can see the chromosfeer at front of the photosphere. The chromosfeer is reddish and provide you with stunning views of the solar flares and huge prominences. See pictures on our web side made with this telescope. This telescope is a refractor and specially designed to observe the Sun in Ha-light. Thats the only thing you can observe with this telescope.

Met in achtneming van het observeren van de zon in wit licht, kunnen we ook kijken naar de zon in een andere golflengte, Ha-licht. Door het gebruik van de Lunt Ha 60mm telescoop kun u de chromosfeer zien bovenop die van de fotosfeer. De chromosfeer is roodachtig en biedt u een prachtig zicht op de zonnevlammen en zijn enorme uitsteeksels. Zie de foto's op onze website gemaakt met deze telescoop. Deze telescoop is een refractor en speciaal ontworpen om de zon te observeren in Ha-licht. Dat is het enige wat je kunt waarnemen met deze telescoop.


Aan het observatorium gebruiken we veel verschillende telescopen. Afhankelijk van het type waarneming gebruiken we de telescoop waarvoor die gebouwd werden. U kunt bijvoorbeeld planeten waarnemen met ieder type telescoop, maar een telescoop met een lang brandpuntsafstand zal praktischer zijn. Het zelfde geld voor deep-sky, elke telescoop toont u de wonderen van het heelal, maar een telescoop met korte brandpuntsafstand heeft u een breder beeldveld en een meer contrastrijk deep-sky object. Er zijn een paar regels bij het gebruik van telescopen.
Eerst de grootte van het objectief. Zeer belangrijk om licht op te vangen als u deep-sky wilt observeren en het verhoogt ook de hoeveelheid details die kunnen worden waargenomen. Dus, hoe groter het objectief van de telescoop hoe beter, dit zal resulteren in een licht sterkere afbeeldingen en een meer gedetailleerder beeld.
Voor deep-sky observatie gaat u op zoek naar een telescoop met korte brandpuntsafstand, dit betekent een klein f/ getal, minder dan F6.

Tweede de brandpuntsafstand. Voor planeten heeft u een telescoop met een lange brandpuntsafstand nodig, zodat u grotere afbeelding verkregen word van het object.


sasteria 2017