1A* The solar system / The planet Venus.


Venus is a planet that orbits inside the orbit of our planet Earth. Venus is also close enough to show details through a telescope. So, every time Venus is East or Far West from the sun we have a change to observe the planet whiteout the danger of sunlight entering our telescope. Now and then We have a major event like on in 2012 when Venus was moving at front of the sun disk. Sometimes Venus comes close to a planet or the moon when they move through the solar system. Then we speak about a conjunction or when we are lucky an occultation by two body’s.   

Venus is een planeet die draait binnen de baan van onze planeet aarde. Venus is ook dicht genoeg om details te laten zien door een telescoop. Dus elke keer dat we Venus ten Oosten of ten westen van de zon hebben, hebben we een kans om de planeet te observeren zonder het gevaar van zonlicht in onze telescoop. Nu en dan hebben we een groot evenement zoals in 2012 toen Venus bewoog voor de zon. Soms komt Venus dichtbij een planeet of de maan wanneer zij zich door het zonnestelsel begeeft. Dan spreken we over een conjunctie of als we geluk hebben een verduistering door twee lichaam.

Left: Venus transit 06 June 2012. Pictures taken with: Canon D40 with Eos movierec.

ISO 200 Exp:1,3” Images are stacked taken from short movies.
Beelden worden gestapeld genomen van korte filmpjes.

Some pictures from the observation of the Venus transit at the old school building in our village Agios Stéfanos.

The 6” Maksutov is mounted on the EQ6 and is used for recording the event.

Enkele foto's van de observatie van de Venusovergang aan het oude schoolgebouw in ons dorp Agios Stéfanos. 


De 6 "Maksutov is gemonteerd op de EQ6 en wordt gebruikt voor het opnemen van de gebeurtenis.

Instruments: Meade ETX 70+glass solar filter and a 4” F3,5 refractor with solar-foil.Venus Drawings made at the observatory, by Feys Filip. use of telescopes: 
The C11" XLT F10 Celestron The 20” Newton F4,5.  
A IR/UV Cut off filter is always mounted on the C11" XLT F10
The type of color filter used when observed is mentioned by the drawing.

Venus tekeningen zijn gemaakt aan de sterrenwacht door Feys Filip.
Gebruikte telescopen zijn de 500 mm Newton F4.5 en de C11” XLT F10.

De Celestron C11 is telkens voorzien van een IR/UV filter plus het nodige kleurfilter.
Het gebruikte kleurfilter is telkens vermeld bij de waarneming.


If you study the drawing on the left from Venus you will see that the North flips sides. This is due to the use of different telescopes with a different nummer of optical surfaces. So the projected planet on the eyepiece will be orientated and displayed different depending on the type of telescope in use. How can you find out where N-E-W and south is while observing! To determine the North move your telescope way up to the zenith, and you will see in the eyepiece that the planet disappears to one side. The side of the planet that comes to the center of the field that will be the Northside of the planet-disk. To find out where the West is from a planet, you can do the same thing by moving the telescope west and look where the planet go’s in the eyepiece. Or remember this, when you observe Venus in the evening after the sunset then the side of the planet, lit up by the sun, will be west.
We know that the sun set’s in the west so the light will come from this direction. When the planet is observable in the morning then the opposite will be in order. The planet is easy to spot whiteout a telescope. In the evening or its West appearance is usually the first starlike dot that can be seen after sunset. In the early morning is it usually the starry-dot that stays visible till the sun comes up in the East. This is the East appearance. Venus can be observed during the day when you see is at a save distance from the Sun. 
Keep in mind that the drawings made from Venus are not on the right scale. As the planet travel around the sun she will change is size. To make the details more obvious I choose a certain size for the planet disc.  

Als we de tekening aan de linkerkant van Venus bestuderen zult u zien dat de Noordpool wisselt van kant. De oorzaak is, het gebruik van verschillende telescopen met verschillend aantal optische vlakken. Dus de afbeelding van de planeet in het oculair zal verschillend worden weergegeven afhankelijk van het type telescoop die men gebruikt. Hoe kunt u erachter komen waar N. O. W. en zuid is tijdens het observeren ? Om het noorden te bepalen beweegt u de telescoop richting zenit, en u zult in het oculair zien dat de planeet verdwijnt in en bepaalde richting. De kant van de planeet die naar het midden toe beweegt van het gezichtsveld, dit wordt dan de noordzijde van de planeet schijf. Om uit te vinden waar het westen is van een planeet, kun u hetzelfde doen door de telescoop westelijk te bewegen en te kijken waar de planeet in het oculair beweegt. Of onthoud dit, wanneer u Venus observeert in de avond na de zonsondergang, dan zal de verlichte zijde van de planeet door de zon de westerzijde zijn. De zon gaat immers onder in het westen, dus het licht zal komen vanuit deze richting. Als de planeet waarneembaar is in de ochtend dan is het tegenovergestelde waar te nemen. De planeet is gemakkelijk te vinden zonder een telescoop. In de vroege avond is het meestal het eerste sterachtige lichaam dat kan worden gezien na zonsondergang. In de vroege ochtend is het meestal het sterachtige lichaam die zichtbaar blijft tot de zon opkomt in het oosten. Venus kan ook worden waargenomen tijdens de dag, dit wanneer Venus zich op een veilige afstand van de zon bevindt. Houd in gedachten dat de gemaakte tekeningen van Venus ​​niet de juiste schaal bezitten. Wanneer de planeet rond de zon beweegt zal deze in omvang veranderen. Om de details duidelijker te maken is een bepaalde grootte van de planeet-schijf gewenst.

Sometimes where lucky to be at the right position at our planet to watch Venus be occulted by the moon. When those events are happening you have to prepare the observation a day ahead. Check how far the sun is situated from Venus, what magnification will be necessary, what will be the exposure time and when will the occultation start exactly? Because Venus is always close to our sun, most events will happen during daylight. That means that we have to be very careful for incoming sunlight.
When you look at the picture group (right) you will see a small white dot that represents Venus. The moon body is not visible because the Moon is to close to the Sun and she captures no light to reflect back to Earth.
But take a look at picture 6 & 7 and you will see that Venus disappears from the image by a mysterious invisible body. If you follow the light curve of Venus you will see it slowly dimming and brighten up again as the event occurs. 

Soms hebben we geluk en bevinden we ons op de correcte locatie om te kijken naar Venus die wordt bedekt door de maan. Wanneer dit type gebeurtenis zich voordoen moet u de observatie een dag op voorhand voorbereiden. Na kijken hoe ver Venus zich bevindt van de zon. Welke vergroting kan toegepast worden?  Wat zal de belichtingstijd zijn en wanneer zal de verduistering beginnen? Omdat Venus altijd dicht bij onze zon staat, zullen veel van deze gebeurtenissen tijdens de dag gebeuren. Dit betekent dat we heel voorzichtig moeten zijn voor inkomend zonlicht. Als u kijkt naar de foto groep (rechts) ziet u een kleine witte stip die Venus vertegenwoordigt. Het maanlichaam is niet zichtbaar omdat de maan te dicht bij de zon staat en zo geen licht ontvangt op een bepaalde kant om terug te reflecteren naar de Aarde. Neem een ​​kijkje op foto 6 & 7 en u zult zien dat Venus verdwijnt uit het beeld door een mysterieus onzichtbaar lichaam. Als u de lichtsterkte van Venus volgt zul u zien dat deze langzaam afneemt en weer verhelderd naarmate de gebeurtenis verder plaatsvindt.
A beautiful conjunction was visible early in the morning above the Cretan Mountains.

Picture of Venus and Jupiter was taken with the 10 “ Tall Klevsov and the Canon D40. Jupiter is easy to spot at right, look for the moons just above.Picture above of Venus taken at the observatory „sasteria” with the C11 F10. 
The Canon D40 was used together with an IR/UV cut off filter and Eos Movierec.

Beeld van Venus hierboven is gemaakt aan het observatorium „Sasteria” met de C11/F10. De Canon D40 werd gebruikt in combinatie met een IR / UV cut off filter en Eos Movierec.


To observe the planets who’s orbit is inside the orbit of the Earth, you have to understand a few positions as they move around the Sun and seen from Earth. Study the chart (right) So you know what kind of conjunction and elongations you have to face when you observe. It will help a lot to understand the data provided in the following list.
Aphelium: the point in its orbit when a planet or comet is at its greatest distance from the sun.
Perihelium: the point in its orbit when a planet or comet is nearest the sun

Om de planeten met een baan dichter bij de zon dan de baan van de Aarde rond de zon waar te nemen, moet u een paar planeet posities kunnen begrijpen. Planeten kunnen een bepaalde stand hebben ten opzichte van de zon en dit gezien vanaf de Aarde. Bestudeer de grafiek (rechts) zo dat u weet wat voor soort samenstanden en hoek afstanden u kunt hebben om te observeren. Het zal een grote hulp zijn om de informatie in de volgende lijst gegevens te begrijpen.
Aphelium: is het punt in de baan van een planeet of komeet wanneer deze het verst verwijderd is van de zon.
Perihelium: is het punt in de baan van een planeet of een komeet wanneer deze het dichtst bij de zon staat.sasteria 2017