2* The solar system / The Moon.


The moon is our closed neighbor and excellent located to observer from our planet. A lot of details can be seen even with the naked eye and small binocular. Of course when you start to point a telescope at the moon, there is a whole new world opening at front of you eyes. Just like other celestial body’s also the Moon can interact with other members of our solar-system. The most know one is off course a moon eclipse.
On 15ofJune 2011 we where watching the most beautiful moon eclipse from our observatory ”Sasteria”. 
The moon was about 1h30’ in the umbrae and was dark red colored.
Observing the moon when she went through the umbrae was like magic, stars surrounded the beautiful red color moon in the eyepiece of the telescopes. See picture left taken here at the observatory Sasteria.
The Milky-Way embraced the moon and with this starry background, the moon was breathtaking. 

De maan is onze naaste buur en door zijn geringe afstand uitstekend gelegen om waar te nemen. Heel  wat details zijn te ontwaren, zelfs met het blote oog of een kleine verrekijker. Natuurlijk, wanneer u begint een telescoop naar de maan te richten, gaat er een hele nieuwe wereld open voor uw ogen. Net als andere hemellichaam, ook de maan kan interactief zijn met andere leden van onze zonnestelsel. De meest gekende natuurlijk is, een maan eclips. Op 15 juni 2011 keken we naar de mooiste maan eclips vanaf onze sterrenwacht "Sasteria”. De maan was ongeveer 1u30’ in de umbrae en was donker rood gekleurd. Het observeren van de maan toen deze door de umbrae bewoog was magie’s, sterren omringden de mooie rode gekleurde maan in het oculair van de telescopen. Zie foto links hier genomen op het observatorium „Sasteria". De Melkweg omsloot de maan en de achtergrond was overspoeld met duizenden sterren, een adembenemend zicht.

Why is the Moon Red During a Total Lunar Eclipse?

During a total lunar eclipse, the Earth blocks the Sun's light from reaching the Moon. Astronauts on the Moon would then see the Earth completely eclipse the Sun.
(They would see a bright red ring around the Earth as they watched all the sunrises and sunsets happening simultaneously around the world!) While the Moon remains completely within Earth's umbral shadow, indirect sunlight still manages to reach and illuminate it. However, this sunlight must first pass deep through the Earth's atmosphere which filters out most of the blue colored light. The remaining light is a deep red or orange color and is much dimmer than pure white sunlight. Earth's atmosphere also bends or refracts some of this light so that a small fraction of it can reach and illuminate the Moon. 
The total phase of a lunar eclipse is so interesting and beautiful precisely because of the filtering and refracting effect of Earth's atmosphere. If the Earth had no atmosphere, then the Moon would be completely black during a total eclipse. Instead, the Moon can take on a range of colors from dark brown and red to bright orange and yellow. The exact appearance depends on how much dust and clouds are present in Earth's atmosphere. Total eclipses tend to be very dark after major volcanic eruptions since these events dump large amounts of volcanic ash into Earth's atmosphere. 
All total eclipses start with a penumbral followed by a partial eclipse, and end with a partial followed by a penumbral eclipse (the total eclipse is sandwiched in the middle). The penumbral phases of the eclipse are quite difficult to see, even with a telescope. However, partial and total eclipses are easy to observe, even with the naked eye. 

Waarom is de maan rood tijdens een totale maansverduistering?

Tijdens een totale maansverduistering , blokkeert de Aarde het zonlicht die naar de maan toe straalt. Astronauten op de maan zouden dan zien dat de aarde volledig de zon overschaduwd.( Ze zouden een heldere rode ring rond de aarde zien en zonsopgangen en ondergangen zien gebeuren gelijktijdig over de hele wereld ) Terwijl de maan volledig binnen umbrale aardschaduw blijft, bereikt indirect zonlicht nog steeds de maan en verlicht nog steeds een beetje. Dit zonlicht moet echter eerst passeren door de atmosfeer van de aarde, die het grootste deel van het blauw gekleurde licht filtert. Het resterende licht is een diep rood of oranje kleur en is veel zwakker dan zuiver wit zonlicht. De atmosfeer van de aarde buigt een deel van dit licht, zodat een kleine fractie van het licht de maan bereiken.

De totale fase van een maansverduistering is zo interessant en mooi vanwege de filtering en het brekend effect van de aardse atmosfeer. Als de aarde geen atmosfeer had, dan zou de maan volledig zwart zijn tijdens een totale zonsverduistering. In plaats daarvan kan de maan op een waaier van kleuren rekenen, van donker bruin en rood naar fel oranje en geel. De exacte verschijning is afhankelijk van hoeveelheid stof en wolken aanwezig zijn in de atmosfeer van de Aarde. Totale zonsverduisteringen zijn meestal zeer donker zeker na grote vulkaanuitbarstingen, dit omdat deze gebeurtenissen grote hoeveelheden vulkanische as in de atmosfeer van de aarde dumpen.
Alle totale verduisteringen beginnen met een bijschaduw, gevolgd door een gedeeltelijke verduistering, en eindigen met een gedeeltelijke verduistering gevolgd door een bijschaduw ( de totale zonsverduistering is ingeklemd in het midden ). De penumbral fasen van de verduistering zijn vrij moeilijk te zien, zelfs met een telescoop. 
Echter, gedeeltelijke en volledige verduisteringen zijn gemakkelijk waar te nemen, zelfs met het blote oog .

The lunar eclipse

The phase known as New Moon can not actually be seen because the illuminated side of the Moon is then pointed away from Earth. The rest of the phases are familiar to all of us as the Moon cycles through them month after month. Did you realize that the word month is derived from the Moon's 29.5 day period?
For many of us, Full Moon is the phase of love and romance. When the Moon is Full, it rises at sunset and is visible all night long. At the end of the night, the Full Moon sets just as the Sun rises. None of the Moon's other phases have this unique characteristic. It happens because the Moon is directly opposite the Sun in the sky when the Moon is Full. Full Moon also has special significance with regard to eclipses. 

Types of Lunar Eclipses

An eclipse of the Moon (or lunar eclipse) can only occur at Full Moon, and only if the Moon passes through some portion of Earth's shadow. That shadow is actually composed of two cone-shaped components, one nested inside the other. The outer or penumbral shadow is a zone where the Earth blocks part but not all of the Sun's rays from reaching the Moon. In contrast, the inner or umbral shadow is a region where the Earth blocks all direct sunlight from reaching the Moon. 

Astronomers recognize three basic types of lunar eclipses: 

1. Penumbral Lunar Eclipse
The Moon passes through Earth's penumbral shadow. 
These events are of only academic interest because they are subtle and hard to observe. 

2. Partial Lunar Eclipse (left)

A portion of the Moon passes through Earth's umbral shadow. 
These events are easy to see, even with the unaided eye. 

3. Total Lunar Eclipse 

You might be wondering "If the Moon orbits Earth every 29.5 days and lunar eclipses only occur at Full Moon, then why don't we have an eclipse once a month during Full Moon?"
The Moon's orbit around Earth is actually tipped about 5 degrees to Earth's orbit around the Sun. This means that the Moon spends most of the time either above or below the plane of Earth's orbit. And the plane of Earth's orbit around the Sun is important because Earth's shadows lie exactly in the same plane. During Full Moon, our natural satellite usually passes above or below Earth's shadows and misses them entirely. No eclipse takes place. But two to four times each year, the Moon passes through some portion of the Earth's penumbral or umbral shadows and one of the above three types of eclipses occurs. When an eclipse of the Moon takes place, everyone on the night side of Earth can see it. About 35% of all eclipses are of the penumbral type which are very difficult to detect, even with a telescope. Another 30% are partial eclipses which are easy to see with the unaided eye. The final 35% or so are total eclipses, and these are quite extraordinary events to behold. 
What is the difference between a lunar eclipse and a solar eclipse? A solar eclipse is an eclipse of the Sun. It happens when the Moon passes between the Earth and the Sun. This is only possible when the Moon is in the New Moon phase.

De maansverduistering
De fase bekend als nieuwe maan kan eigenlijk niet gezien worden omdat de verlichte kant van de maan dan weggedraaid staat van de aarde. De rest van de fasen zijn bekend als de maan deze doorloopt maand na maand. Wist u dat het woord maand is afgeleid van de maan periode 29,5 dag ?
Voor velen van ons, is volle maan de fase van liefde en romantiek. Wanneer de maan vol is, stijgt zij bij zonsondergang en is zichtbaar hanse nacht lang. Aan het einde van de nacht, bij volle maan gaat zij net onder als de zon opkomt. Geen van de andere fasen van de maan hebben dit unieke kenmerk. Het gebeurt omdat de maan dan pal tegenover de zon staat aan de hemel. De volle maan heeft ook een speciale betekenis met betrekking tot de verduisteringen.

Soorten Maansverduisteringen. Een verduistering van de maan (of maansverduistering ) kan alleen plaatsvinden bij volle maan en alleen als de maan beweegt door een deel van de schaduw afgeworpen door de Aarde. Die schaduw is eigenlijk samengesteld uit twee kegelvormige componenten en genesteld in elkaar. De buitenste of bijschaduw is een zone waar de Aarde een deel van zonlicht blokkeert  dus niet alle zonnestralen bereiken de maan. In tegenstelling van de binnenste of umbrale schaduw, dit is een regio waar de aarde al het direct zonlicht blokkeert die de maan kan bereiken. Astronomen herkennen drie basistypen van maansverduisteringen :

1. Penumbral Maansverduistering◗ De maan passeert door de bijschaduw van de aarde .◗ Deze gebeurtenissen zijn alleen van academisch belang omdat ze subtiel en moeilijk te observeren zijn.

2. Gedeeltelijke Maansverduistering (links) 
◗ Een deel van de maan passeert de umbrale aardschaduw. 
◗ Deze gebeurtenissen zijn gemakkelijk te zien, zelfs met het blote oog.

3. Totale maansverduistering

Nu zou u zich kunnen afvragen, "Als de maan draait rond de Aarde om de 29.5 dagen en maansverduisteringen alleen voorkomen bij volle maan, waarom hebben we niet een verduistering een keer per maand tijdens volle maan?  De baan van de maan rond de aarde is 5 graden gekanteld ten op zichtte van de baan beschreven door de aarde rond de zon. Dit vlak noemen we de ecliptica. Dit betekent dat de maan het grootste deel van de tijd boven zich boven of onder de Ecliptica bevindt. Het vlak van de aardbaan rond de zon is belangrijk bij een maansverduistering omdat de schaduwen afgeworpen door de aarde precies in hetzelfde vlak liggen. Tijdens de volle maan zal onze natuurlijke satelliet zich meestal boven of onder de schaduw van de aarde bevinden. Daardoor zal er geen verduistering plaatsvinden. Maar twee tot vier maal per jaar, loopt de maan door een deel van bijschaduw of umbrale schaduw van de aarde. Een van de drie bovengenoemde soorten verduisteringen treed dan op. Wanneer een maansverduistering plaatsvindt, kan iedereen dit op de nachtzijde van de aarde zien. Ongeveer 35 % van alle verduisteringen zijn van penumbral type dat zeer moeilijk te detecteren is, zelfs met een telescoop. Nog eens 30 % is gedeeltelijke verduisteringen die gemakkelijk te zien zijn met het blote oog. De laatste 35 % zijn totale verduisteringen en deze zijn als vrij uitzonderlijke gebeurtenissen te aanschouwen.

Wat is het verschil tussen een maansverduistering en een zonsverduistering ? Een zonsverduistering is een eclips van de zon. En gebeurt wanneer de maan tussen de aarde en de zon staat. Dit is alleen mogelijk wanneer de maan zich in de nieuwe maanfase bevindt.

Picture taken at the observatory Sasteria by Feys Filip. C11 F10 & CanonD40. 

When you want to observe the moon you have to use filters. Although the moon can not harm your eyes, the brightness of the suface can be the reason that you see less details. Start the observation always with a magnification where the whole moon fits in the field. I even like to look at the moon with 23a filter and a 1° field provided by the 20" Newton. Breathtaking is the view.
A moon hanging as a sphere in space. If you talk about 3D that's what you will see. You do not need to enlarge much to see a lot of details, every detail that your telescope can resolve is already there. So when you enlarge you don't created new details you just enlarge the ones you already saw in the beginning. What will help to bring out the details better, is the use of color filters. They will enhance the details enormously and it will help you discover features that would be out of reach for the eye. You can choose between colors, most of all they put a green filter as standard filter with your telescope. This is fine and it is already a big help. Surface details will be better, contrast will gain some field but thats it. When you use a very small telescope up to 2", okay this filter is very good and it darkens not to much the image. When we have bigger telescopes, up to 6" you can do better with the use of a other color, the wratten 21 orange. This filter will bring out much more details then the green filter. Surface details are vivid and sharp, the contrast is enhanced enormously. Why, this filter makes the darker shadow area's thrown of by mountains and crater walls more black. This give you the impression that every detail rises out of the moon surface. When we use even bigger telescopes then we start to use the 23A light red filter. This filter darkens the image of the bright moon more and give you a very good contrast in dark and bright area's. Mountains, crater walls, trenches, fractures, valleys and faint differences in surface colors are observable. You can use this filter up to 20" telescopes. 

Wanneer u de maan observeert gebruik je best filters. Hoewel de maan uw ogen niet kan schaden, kan de helderheid van het oppervlak de reden zijn dat u minder details ziet. Start de waarneming altijd met een vergroting waarbij de gehele maan past in het veld. Ik zelf, kijk graag naar de maan met een 23a oranje filter en een gezichtsveld van 1° en dit door de 0,5m Newton. Het zicht is spectaculair, de maan zweeft als een sfeer in de ruimte. Als u praat over 3D dat is wat je ziet. Uitvergroten om meer details te zien? Elk detail dat uw telescoop kan oplossen is reeds aanwezig. We noemen dit het scheiden vermogen. Dus als u uitvergroot creëert u geen nieuwe details maar vergroot u enkel  het gene die u al in het begin waarnam. Wat zal helpen bij het opwaarderen van details, is het gebruik van kleurfilters. Deze zullen de oppervlakte details enorm verbeteren. Alsook  het helpen waarnemen van contrastarme details die anders buiten het bereik van het oog zouden liggen. U kunt kiezen tussen verschillende kleuren, de meeste leveren een groen filter als standaard filter bij uw telescoop. Dit is prima en het is al een grote hulp. Oppervlakte details zullen beter zijn door het grotere contrast. Wanneer u een kleine telescoop tot 2" gebruikt, is deze filter erg goed en het beeld verduistert niet te veel. Bij grotere telescopen tot 15cm kunt u beter observeren door het gebruik van een ander kleur, de Wratten 21 oranje. Dit filter zal u veel meer details tonen dan het groene filter. Oppervlakte details zijn contrastrijk en scherp, het diepte beeld is enorm verbeterd. Waarom? Dit filter maakt de schaduw afgeworpen door de bergen en de kraterwanden veel donkerder en creëert zo een hoogte effect. Dit geeft u de indruk dat elk detail uit het maanoppervlak oprijst. Als we nog grotere telescopen gebruiken dan kan je beginnen met het 23A licht rood filter te gebruiken. Deze filter verdonkerd het beeld van de heldere maan meer en bezorgd u zo een zeer goed contrast in donkere en lichte maan gebieden. Bergen, kraterwanden, ravijnen  breuken, valleien en kleine verschillen in de oppervlakte kleuren zijn nog beter waarneembaar. U kunt deze filter gebruiken tot en met 0,5m telescopen.

When we think big like the 20" Newton there is also an other filter that we can use. The dark red filter wratten 29, will block so much light that you can see beautiful graduations in the overwhelming bright parts of the glowing moon. 

Think about the long dust rays thrown out the crater zone from impacts, surface area's with slightly different color. All though to use this filter on the terminator it is to dark. The good thing about those filters they are not so expensive and you can used them all to observe the planet Mars also. Of course they can be used also to take pictures of the moon. They will enhance the details as well in black and white as in color pictures. Small telescopes will have to deal with a much slower shutter speed, so its up to you to find the best configuration. Today the camera's can handle easy a higher ISO number without having a bigger correlation. 

When you study the picture left, you will see a little bit out of the middle to you right the crater Tycho. You can make out easy the bright dust rays covering a huge part of the moon. A green-filter was used to take this black and white image. 

Als we groot denken zoals een 0,5m Newton, bestaat er ook een ander filter die we kunnen gebruiken. De donkerrode filter Wratten 29, deze zal juist genoeg licht blokkeren om mooie gradaties op het oppervlak in kleurschakeringen weer te geven. Deze kunt u waarnemen wanneer grote delen van de maan verlicht zijn. 

Denk aan de lange stofstralen die uitgeworpen werden tijdens een inpakt en ontstaan van een kraterzone. Het kleur verschil kan hier doorslag gevend zijn om een geslaagde waarneming te verrichten. Om dit filter te gebruiken voor zones bij de terminator is deze kleurfilter net iets te donker. Het positieve aan deze filters is, ze zijn niet zo duur en u kunt ze allemaal gebruiken bij andere waarnemingen. Zoals voor de planeet Mars of Jupiter en Venus. Natuurlijk kunnen ze ook gebruikt worden om foto's van de maan te nemen. Zij zullen het contrast verbeteren in zwart-wit opnames en alsook in kleuropnames. Kleine telescopen zullen wel te maken krijgen met een veel langere sluitertijd. Dus het is aan u om de beste configuratie te vinden. Vandaag de dag kan een camera gemakkelijk omgaan met een hogere ISO-waarden.

Wanneer u de opname hier boven bekijkt, zult u de de krater Tycho zien iets uit het midden naar rechts. U kunt gemakkelijk de stofstralen uitmaken die een groot deel van de maan omvatten. Een groenfilter werd gebruikt om deze zwart-wit opname te maken.


sasteria 2017