3* The solar system / The planet Mars.


Mars, the reddish planet has been for century’s a mysterieus planet. Bit by bit we start to know the planet very well by sending all kind of different vehicles who survey the surface of the planet. They send thousands of pictures to Earth with a amazing detail. For us here on the planet, we have to be satisfied by looking at the planet through a telescope. But there is a lot to discover even though we are far away. 

Mars, de rode planeet is sinds eeuwen een mysterieuze planeet. Beetje bij beetje beginnen we de planeet te kennen door het sturen van allerlei verschillende voertuigen die het oppervlak van de planeet verkennen. Ze sturen duizenden foto's naar de aarde met verbazingwekkende details. Voor ons hier op de planeet, moeten we genoegen nemen door te kijken naar mars met een telescoop. Maar er is veel te ontdekken, zelfs al zijn we ver weg van de rode planeet.


 Right: Olympus Mons a large shielded mountain.
Rechts: Olympus Mons een grote afgeschermde berg.

Mars is the fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the Solar System. Named after the Roman God of war, it is often described as the "Red Planet" because the iron oxide prevalent on its surface gives it a reddish appearance. Mars is a terrestrial planet with a thin atmosphere, having surface features reminiscent both of the impact craters of the Moon and the volcanoes, valleys, deserts, and Polar ice caps of Earth. The rotational period and seasonal cycles of Mars are likewise similar to those of Earth, as is the tilt that produces the seasons. Olympos Mons, the second highest known mountain and volcano within the Solar System (the tallest on a planet) nearly 22 km high!, and of Valles Marineris, one of the largest canyons. The size of this canyon is enormous, 4 km long and 200 meters wide and up to 7 km high! The planet Mars will be at opposition at 09 april 2014.

Mars is de vierde planeet vanaf de zon en de tweede kleinste planeet in het zonnestelsel. Vernoemd naar de Romeinse god van de oorlog, wordt deze vaak omschreven als "Rode Planeet", omdat er ijzeroxide aanwezig is op het oppervlak, bezit Mars een roodachtig uiterlijk. Mars is een aardse planeet met een dunne atmosfeer. Op het oppervlakte herkennen we inslagkraters zoals op de maan alsook vulkanen, valleien, woestijnen en polaire ijskappen zoals op de aarde. De rotatie periode en seizoensgebonden cyclus van Mars zijn eveneens vergelijkbaar met die van de aarde, zoals ook het wisselen van de seizoenen. Olympos Mons, de tweede hoogst bekende berg en vulkaan in het zonnestelsel (de hoogste op een planeet) is bijna 22 km hoog! De Valles Marineris, een van de grootste canyons is een enorme kloof van 4 km lang en 200 meter breed en tot 7 km hoog! De planeet Mars is in oppositie op 9 april 2014.

Valles Marineris

When you want to observe the planet you will need a telescope with a long focal length. Because Mars is not a big planet seen through a telescope, so you will need al the help if you want to find details on the planet. The best time for any planet to observe is when she is at opposition. That means in one line with Earth depending on the sun. And this is also the closest point where the two planets are meeting each other. The use of filters is a must when you observe the planet, see the drawings I made on different occasions.

When you look at the drawings of Mars you will see that I mentioned the data, time, filters and the type of telescope I used. If you have the possibility use a telescope with a focal length longer then 1.5 meter. You can always use a Barlow to enlarge the focal length. But keep in mind that also the image will be much dimmer by doing this. The CM is a abbreviation for the central meridian. This is an imaginary line that represents the middel of the planet at time of observation. A very important fact to determine the features on the planet. To find out the CM you can download free program’s from the internet or use a chart like the one here showed at the bottom of the page. The size of the Mars-disc is the same in every drawings. This does not reflect the real truth. The main goal is here the details seen on the planet on a given date. Mars is geen grote planeet gezien door een telescoop, dus moet u alle hulp gebruiken die voor handen is als u details wilt observeren op de planeet. De beste tijd om de planeet waar te nemen is wanneer deze in de oppositie is. Dat betekent op een lijn met de aarde en afhankelijk van de zon. En dit is ook het dichtstbijzijnde punt waar de twee planeten elkaar ontmoeten. Het gebruik van filters is een must als u de planeet observeert, zie de tekeningen die ik gemaakt heb op verschillende gelegenheden. Als u kijkt naar de tekeningen van Mars zult u zien dat de data, tijd, filters en het soort telescoop genoteerd is. Gebruik een telescoop met ten minste een brandpuntsafstand van 1.5 meter. U kunt ook een Barlow gebruiken om nog meer een vergroting te hebben. Maar houd in gedachten dat ook het beeld verduistert door dit toe te passen. De CM is een afkorting voor de centrale meridiaan. Dit is een denkbeeldige lijn die de planeet in twee deelt op het moment van observatie. Een zeer belangrijk feit om de waargenomen details op de planeet te bepalen. De CM kunt u downloaden, of als  een gratis programma van het internet halen. Het gebruik van een schema zoals we u hier onderaan tonen is ook mogelijk  De grote van de marsschijf in de tekeningen zijn idem aan elkaar. Dit weerspiegeld niet de echte waarheid daar de planeet diameter veranderd naar mate de planeet beweegt door de ruimte. Het belangrijkste doel is hier de waargenomen details weer te geven gezien op de planeet volgens een bepaalde datum.
Wanneer u de planeet observeert zult u een telescoop met lang brandpuntsafstand nodig hebben. 

De CM is een afkorting voor de centrale meridiaan. Dit is een denkbeeldige lijn die de planeet in twee deelt op het moment van observatie. Een zeer belangrijk feit om de waargenomen details op de planeet te bepalen. De CM kunt u downloaden, of als  een gratis programma van het internet halen. Het gebruik van een schema zoals we u hier onderaan tonen is ook mogelijk  De grote van de marsschijf in de tekeningen zijn idem aan elkaar. Dit weerspiegeld niet de echte waarheid daar de planeet diameter veranderd naar mate de planeet beweegt door de ruimte. Het belangrijkste doel is hier de waargenomen details weer te geven gezien op de planeet als op een bepaalde datum.

Compare the picture taken on the 26 March 2014 with the C11 and look at the drawing made by the software programe „Mars Previewer II”

The bright ice polarcap is easily visible.

sasteria 2017