3* The visitors from space / Asteroids 


Whenever an asteroid approaches closer to Earth, it provides an important scientific opportunity to study it in detail to understand its size, shape, rotation, surface features, and what they can tell us about its origin. New they use new radar measurements of the asteroid's distance and velocity to improve their calculation of its orbit and compute its motion further into the future than we could otherwise. 

Wanneer een asteroïde dichtbij komt, biedt het een belangrijke wetenschappelijke kans om dit in detail te bestuderen, de grootte, vorm, rotatie, oppervlakte eigenschappen en wat zij ons kunnen vertellen over de herkomst ervan. Door gebruik te maken van nieuwe radar metingen van de afstand en de snelheid van de planetoïde, kunnen we onze berekeningen van hun baan verbeteren. Het berekenen van hun beweging verder in de toekomst, is we nu veel beter dan vroeger.
Radar images taken by the Goldstone radar.

Nu en dan hebben we een bezoeker uit de ruimte die de aarde dicht naderen en visueel haalbaar zijn met telescopen. Dit kunnen asteroïden zijn, genaamd NEA of Near-Earth asteroïde  We vinden deze terug tussen de baan van Mars en Jupiter. Meestal worden de afstanden uitgedrukt in “Lunar distances” LD wanneer deze heel dicht komen of AU “Astronomical Unit” voor grotere afstanden. LD is de gemiddelde afstand tussen maan en aarde. Deze bedraagt 384000 km gemeten van center tot center hemellichaam. 1 AU is circa 150 miljoen km en is de afstand tussen zon en aarde of beter, de radius van een cirkelvormige planeetbaan rond de zon. Tussen 12 en 15 september hadden we een asteroïde die visueel in het bereik kwam van amateur telescopen. De helderheid van de asteroïde schommelde tijdens die dagen tussen 14 en de 16 grote. Op de 12de september hadden we een mag.14 en deze eindigde op de 15de september op mag.15.8. Oké niet super helder maar toch haalbaar vanuit donkere gebieden. Een groot voordeel was, een maanloze nacht en een asteroïde die boven het hoofd in het zenit bewoog. De gegeven afstand tot onze aarde zou 7.43 LD bedragen of circa 2.86 miljoen kilometer. De nacht van 14 september 2012 omstreeks 05h10’ UT stond de asteroïde 2012 QG42 het dichts bij. Dus waarom niet proberen om dit fenomeen eens visueel waar te nemen. Eerst en vooral de website van het MPC (minor planet center) of NASA JPL (ssd.jpl.nasa.gov/ca/) raadplegen en de baan elementen downloaden. Data invoeren in het software pakket “Megastar” en een traject laten bereken door het programma. Zonder dit, zou het vinden van deze snel bewegende asteroïde, niet mogelijk geweest zijn. Met een snelheid dicht bij de 1 boogseconde per secondeslag tijd, was het nodig het traject geprojecteerd te zien op het PC scherm. Eerste aanzet, het sterrenpatroon opzoeken, liefst 5’ op voorhand. Eens met zekerheid het correcte sterrenpatroon gevonden is, dan een beeldveld kiezen van ongeveer 30’ in omtrek om voldoende zwakke sterren te kunnen onderscheiden. 

Met de 20” Newton was dit bij 200X met een beeldveld van circa 25’. Zorg voor de correcte tijden en een gedetailleerde kaart bij de telescoop en dan afwachten. Met die verhouding kon ik sterren onderscheiden van magnitude 16 a 16.5. Omstreeks 21h10’ LT merkte ik in het beeldveld een bewegend lichtpuntje! Zou dit de asteroïde kunnen zijn? En ja hoor wat een geluk. De asteroïde heb ik voor alle zekerheid 15’ gevolgd zodat er geen twijfel bestond over de waarneming. Als je de sterrenkaart bestudeerd waar het pad is opgetekend van de waarneming. Zul je zien op het einde van de waarneming dat er een heel dichte samenstand was met enkele magnitude 16 sterretjes. Telkens op deze momenten verloor ik het lichtpuntje een 3 tal seconden uit het oog. Het scheidende vermogen was te klein om beiden te zien op deze momenten. Gewoonweg geweldig om te beseffen dat dit klein zwakke lichtpuntje een grote bezit tussen 190 a 430 meter. Door zijn nabijheid valt deze dan ook onder de PHA asteroïden! Potentially Hazardous Asteroid  Dank zij deze instellingen, die de correcte baan gegevens publiek vrijgeven, zijn we instaat om onze grenzen te verleggen als amateur astronoom. Terwijl ik gegevens aan het samen sprokkelen was voor QG42 kwam ik op een andere asteroïde die ook een heel dichte benadering tot de Aarde zal maken. De asteroïde “Apophis” of ook genaamd 2004mn4. Volgens de laatste gegevens zou deze in 2029 ergens op 13 april de aarde heel dicht naderen. Apophis 99942 bezit een grote tussen 210 en 330 meter en zou tot op 5.6 aardradius vanaf het center van onze planeet kunnen naderen! Er is nog steeds onzekerheid over de correcte afstand maar een spektakel zal het worden. Zeg nu niet, dat je niet tijdig gewaarschuwd bent!


Now and then we have a visitor from space that comes close to earth and is visual with a telescope. These asteroids we called Near-Earth asteroid or NEA . We can find them between the orbit of Mars and Jupiter. Usually the distances are measured in "Lunar distances " LD when they come very close or AU "Astronomical Unit” for bigger distances. LD is the average distance between the moon and earth. This distance is 384 000 km measured from center to center of the celestial body's . 1 AU is about 150 million km and is the distance between the sun and the earth, or better, the radius of a circular orbit around the Sun. Between 12 and 15 September we had an asteroid that is visually in range of amateur telescopes. The brightness of the asteroid fluctuated during those days between 14 and 16 magnitude. On the 12th of September we had a magn.14 to start and it ended on the 15th of September with magnitude 15.8. Okay not super bright yet feasible from dark areas. A moonless night was a great advantage and on top of that the asteroid moved in the zenith. The given distance to Earth would be 7:43 LD or approximately 2.86 million kilometers. The night of September 14 2012 around 05h10 ' UT was the asteroid 2012 QG42 closest to Earth. So why not try to observe this phenomenon visually. First and foremost consult the website of the MPC ( Minor Planet Center ) and NASA JPL and download the latest orbital elements. Entering data into the software package "MegaStar" and let the program process the data. Without those calculations it would not have been possible to find this fast moving asteroid. With a rate close to 1 arc second per second stroke time, it was necessary to use the projected path at the PC screen. First attempt, look for the star pattern, at least than 5 ' in advance. Make sure that you have the correct star pattern in the field of view. Choose a field of about 30'  in circumference to distinguish sufficiently faint stars. With the 20 " Newton was this at 200X with a field of view of approximately 25'. Ensure the correct times and a detailed map at the telescope and then wait. With that magnification I able to distinguish stars from magnitude 16 a 16.5. Around 21h10 ' LT I noticed in the field a moving point of light! Could this be the asteroid?
And yes, what a luck. I followed the asteroid  for 15’  just for safety so there was no doubt about the sighting. If you study the star map where the path is recorded. You will see at the end of the observation that there was a very close conjunction with some 16th magnitude stars. Each of these moments I lost the asteroid for three-seconds. The resolving power was too small to see in these moments both the star and the astroid. Simply amazing to realize that this faint little dot has a size between 190 a 430 meters. Due to its proximity therefore fall under the PHA asteroids! Potentially Hazardous asteroid. Thanks for the public release of this kind of data. We are able to calculate the correct path. As an amateur astronomer we cane extend our borders and find those elusive objects. While I was gathering the data for QG42 I came upon another asteroid. Also this one will make a very close approach to the Earth. The asteroid " Apophis " or also called 2004mn4. According to the latest data, there will be a very close approaching somewhere on April 13 in 2029. Apophis 99942 has a size between 210 and 330 meters and could approach up to 5.6 the Earth radius from the center of our planet. There is still uncertainty about the correct distance, but it will be a spectacle. Now do not say you were not warned in advance!


On May 31, 2013, an other asteroid 1998 QE2 sailed serenely past Earth, getting no closer than about 3.6 million miles (5.8 million kilometers), or about 15 times the distance between Earth and the moon. 

The closest approach of the asteroid occurs was on May 31 at 1:59 p.m. Pacific (4:59 p.m. Eastern / 20:59 UTC). This is the closest approach the asteroid made to Earth for at least the next two centuries. Asteroid 1998 QE2 was discovered on Aug. 19, 1998, by the Massachusetts Institute of Technology Lincoln Near Earth Asteroid Research (LINEAR) program near Socorro, New Mexico. The asteroid, which is believed to be about 1.7 miles (2.7 kilometers) or nine Queen Elizabeth 2 ship-lengths in size, is not named after that 12-decked, transatlantic-crossing flagship for the Cunard Line. Instead, the name is assigned by the NASA

On the page „ Guide to astronomy” you will find next to „The solar system” a link to look at a movie I made from the moving asteroid. The movie exists out of several different frames and then combined to a video with Imovie. the 10” tall Klevsov and the Canon D40 was used to collect the single frames.


Radar images made at the Arecibo observatory, the astoid is accompanied by a satellite.

Op 31 mei 2013 passeerde een andere asteroïde (1998 QE2 is de naam) rustig voorbij de aarde. Dichste afstand ongeveer 3,6 miljoen mijl (5,8 miljoen kilometer), of ongeveer 15 keer de afstand tussen de aarde en de maan. De dichtste benadering van de asteroïde vond plaats op 31 mei om 01:59 Pacific (16:59 Eastern / 20:59 UTC). Dit is de dichtste benadering dat de asteroïde maakte nabij de aarde voor ten minste de komende twee eeuwen. Op het moment van de passage vrijdag zal de asteroïde een schijnbare helderheid bezitten tussen mag. +10 en +12, het geen hem zichtbaar maakt in amateur telescopen. Asteroid 1998 QE2 werd ontdekt op 19 augustus 1998, door het Massachusetts Institute of Technology Lincoln Near Earth Asteroid Research (LINEAR) programma voor de korte Socorro, New Mexico. De asteroïde, die wordt verondersteld ongeveer 1,7 mijl (2,7 kilometer) of negen Queen Elizabeth 2 scheepslengte in grootte te zijn, is niet genoemd naar dit 12 verdiepingen groot transatlantische vlaggenschip. De naam die is toegewezen, wordt door NASA bepaald. 

Asteroid 1998 QE2 is an amor class asteroid, he has an orbit of 3.77 years that takes it from the asteroid belt between Mars and Jupiter to just exterior of the Earth’s orbit. 1998 QE2 currently comes back around to our vicinity roughly every 15 years, completing about 4 orbits as it does so. Its perihelion exterior to our own makes it no threat to the Earth. This week’s passage is the closest for 1998 QE2 until a slightly closer pass on 0.038 Astronomical Units on May 27th, 2221.

Op de pagina ”Guide to astronomy” vind je onder „The solar system” een link naar een gemonteerd filmpje waar de asteroïde op beweegt  Het filmpje werd gemaakt met de 25cm Tall klevsov en de Canon D40. Een reeks losse opnames werden tezamen gevoegd met Imovie en dan geëxporteerd tot een video bestand.
sasteria 2017