5* DEEP-SKY Features / Supernova’s (SNR)


A nice surprise happend when they announced a new SNR that was bright and easy visible through a telescope. A new Super Nova is discovered in a far galaxy the M82. The name of the SN is 2014J. The SN is still visible for a few weeks. The good part was that the SNR was located in the well know galaxy the M82 in Ursa Major. Also called the Big Dipper or the Plow or the Wagon. The first night that weather permitted me to go out and take a few pictures of the new discovered SNR was on the 29 jan 2014.
The picture that you see here is an other picture taken at the 7 feb 2014. Again I used the 10” Tal Klevsov and the Canon D40. At ISO 1000 and an Exp: of 90” it was easy to catch the SNR. Look at the center of the picture and you see the M82 with a bright star a little out center of the hazy structure.  

Een nieuwe Super Nova is ontdekt in het verre melkweg stelsel M82. Het melkweg stelsel is ongeveer 12 miljoen Lj weg maar toont heel wat details gezien door een telescoop hier op onze sterrenwacht. De SNR is sinds de ontdekking midden januari observeerbaar met de telescope. De eerste waarneming maakte ik op 29 jan 2014 toen schatte ik de helderheid van de SNR op mag:11.5. Een opname kun je zien bij "foto van de maand" op de pagina "Guide to Astronomy / Night sky at Crete”. De opname hier naast is gemaakt op 7 feb 2014 met de 25cm Tal Klevsov. ISO 1000 exp: 90”. De SNR is visueel zicht baar voor enkele weken en die moet je zoeken in het sterrenbeeld de Grote Beer of Ursa Major. Als je de telescope zult richten naar de M82 dan zal je iets uit het midden een heldere ster zien fonkelen in de nevel. Dat is dan de SNR die zoveel miljoenen jaren geleden ontplofte en waarvan het licht ons nu bereikt!


The M51 with the SNR 2011dh visible. Look for the 4 brightest stars left of the core. The SNR is the second star in the row when you start counting from above. Picture taken at the observatory with the 20" Newton. De M51 met de SNR 2011dh is zichtbaar. Kijk voor de 4 helderste sterren links van de kern. De SNR is de tweede ster in de rij wanneer u begint met het tellen van boven. foto genomen bij het ​​observatorium met de 20 "Newton.

De M51 ligt nu net in het zenit op een comfortabel uur en is in ieder geval al spectaculair om waar te nemen. Bij 120x met de 20” Newton, een overweldigend zicht, twee heldere kernen verzonken in afzonderlijke cirkelvormige nevels die verbonden zijn door een nevelbrug. De kleine broer, de NGC 5195 toont vlokkerig aan rond de kernverheldering en is een weinig ovaal. Deze ligt op ongeveer 5’ ten noorden van het centrale kerndeel van de M51. De kern van de M51 is heel helder en omsponnen met een diffuse nevel. Het mooie aan het centrale deel is dat de twee spiraalarmen starten vanuit de kern en gebogen uitwaaieren in de cirkelvormige nevel. Beide armen zijn heel goed te volgen en omringen de kern om dan uit te waaieren ten zuiden en ten noorden. Tussen de armen is er een zwakke vlokkerige nevel gesponnen. De armstructuren vertonen iets helderder nevel concentraties in de vorm van afzonderlijke vlekken. De arm die noordwaarts buigt, is duidelijk afgeplat in de richting naar de NGC 5195. 

Op 5 juni vlug beide kijkers, de 10” tal en de 20” Newton klaarmaken zo dat deze konden afkoelen. Die avond was er nogal wat wind, zodat het fotograferen met de 20” Newton misschien wel problemen zou opleveren. Dus dan maar de Canon D40 monteren op de 10” en visueel observeren met de 20”. Het was net nog 10’ voor dat de M51 van oost naar west zou bewegen over de meridiaan. Zodoende besloot ik te wachten met het aansluiten van de Canon tot ik de kijker kon verplaatsen aan de andere zijde van de montering. Ondertussen kon ik de SN visueel waarnemen door de 20”. Gewapend met een plannetje waar de SN zich zou bevinden besteeg ik de ladder. Daar was hij, zo helder! Hij bevond zich tussen magnitude 13.4 en 15.4. Grensmagnitude in de kijker was circa mag.16. Heel interessant, hopen maar dat we de SN een tijdje kunnen volgen. Nu opnames nemen van de M51. het visueel waarnemen van de SN was een mooie ervaring rijker zou ik zeggen! 

The M51 is just now in the zenith at a comfortable hour and is in any case already spectacular to observe. At 120x with the 20 "Newton, an overwhelming view, two bright cores in separate circularly patches of haze. Both are linked by a wispy bridge of fog. The little brother, the NGC 5195 shows diffuse around the bright core and the shape is a little oval. This is about 5 "north of the central core of the M51. The core of M51 is very bright and surrounded by a diffuse nebula. The beauty of the central part is that the two spiral arms start to the core and curved out in the circular nebula. Both arms are very easy to follow and surround the core and then fanning to the South and north. Between the spiral arms there is a faint flaky nebula spun. The arm structures exhibit a little brighter mist concentrations in the form of separate dots. The arm who bends northwards, is clearly flattened in the direction to NGC 5195. 

On June 5th I quickly put both telescopes out, the 10" Tal Klevsov and 20" Newton so that they could cool dawn. That night there was a lot of wind, so shooting with the 20 "Newton probably would pose problems. So I attached the Canon D40 to the 10" and visually observed with the 20". It was just another 10' before the M51 moved from east to west across the meridian. I decided to wait to connect the Canon to the telescope, so I could move the telescope to the other side of the mount before taking pictures. Meanwhile I could visually observe the SN with the 20 ". Armed with a map where the SN would be located I climb on the ladder. There he was, so bright! He stood between magnitude 13.4 and 15.4. Magnitude limit in the field was approximately 16. Very interesting, lets hope that we can follow the SN awhile.  A beautiful experience richer.

Two super nova remains in Cassiopeia.

Er bevinden zich twee SNR in Cassiopeia en deze zijn minder bekend onder de amateur astronomen. Hoewel de naam u iets zal zeggen, zult u er waarschijnlijk nog niet aangedacht hebben om dit object waar te nemen. Cassiopeia A of de radiobron 3C 461 tezamen met de SNR G111 7-2.1. vormen de recente SNR die maar een grote bezit op foto’s van circa 5’. Volgens mij bezitten de helderste delen een geschatte magnitude van 14 a 15. De SNR zou circa 11.000 Lichtjaar ver staan en ontstaan zijn rond 1667. Om de eerste zwakke lichtstralen te ontwaren van het helderste deel ter grote van 1.5’ had ik een vergroting nodig van 113x(42’) met de 20mm Nagler met OIII plus een exacte locatie via sterrenkaart op de pc. Alleen de omtrekken van het helderste deel waren zichtbaar. (Zie figuur 4 en 4a) Dus de vergroting opvoeren was hier de boodschap. De 12mm Nagler met een vergroting van 188x(25’) gaf mij een beter beeld en een eerste impressie van een dwarsbalk in het center. Net zoals het cijfer 8. Alle andere omliggende delen waren niet haalbaar. De beste verhouding was 321x(15’) met de 7mm Nagler met een gewone LPR filter op. Zoals je ziet op de tekening was alleen het helderste deel van de SNR haalbaar. Ook de balk die de ovaalachtige vorm verdeeld in twee is prominent aanwezig bij de grootste verhouding. Beide SNR heb ik meerdere malen waargenomen maar telkens was alleen het helderste deel haalbaar met de 20” Newton.

There are two SNR located in Cassiopeia and they are less known among amateur astronomers. Although the name would mean nothing to you, you will probably not have thought to observe this object. Cassiopeia A radio source 3C 461 or together with SNR G111 7-2.1. The recent SNR that shows a property on photographs of approximately 5 'is not an easy object. I think the brightest parts possess an estimated magnitude of 14 to 15. The SNR was approximately 11,000 Light Years away stand and originated around 1667. For the first weak rays of light to discern from the brightest part with a size of 1.5 "I need a magnification of 113x (42 ') with the 20mm Nagler with OIII plus an exact location on the star map on the PC. Only the outlines of the brightest part were visible. (See Figure 4 and 4a) So increase the magnification here was the message. The 12mm Nagler with a magnification of 188x (25 ') gave me a better picture and a first impression of a crossbar in the center. Just like the figure 8. All other surrounding parts were not feasible. The best ratio was 321x (15 ') with the 7mm Nagler with an ordinary LPR filter. As you can see in the drawing, only the brightest part of the SNR are achievable. Also the bar that the divide the oval-like shape part into two is prominent visible. Both the SNR that I have observed several times through the years, have showed me only the brightest parts with the 20 „Newton.

Het volgende object is de SNR PK 124+10.1 (zie daarvoor figuur 5). Deze SNR bezit een grote van circa 4.5’x2’ en is heel diffuus. U kunt deze nevel eigenlijk goed vergelijken met een dwarf-galaxy van magnitude 14. Tamelijk groot, onscherp uitvloeiend in de achtergrond met een lichte verheldering in de lengte van de lange as. Beste verhouding 188x met OIII waarbij de grote geschat word op 3’x1.5’. Voor het succesvol waarnemen van dit type objecten is een perfecte locatie volgens de sterrenkaart nodig en dit vergezeld van een donkere sterrenhemel. Dus verhuis maar die grote dobson, gewapend met een gedetailleerde sterrenkaart kunt u de geheimen van de mooie koningin Cassiopeia ontsluieren terwijl deze hoog aan de hemel staat. Zeker niet vergeten om de Abell 85 waar te nemen dit is ook een SNR in Cassiopeia.

The following object is the SNR PK 124 +10.1 (please refer to Figure 5). This SNR has a size of approximately 4.5 'x2' and is very diffuse. You can compare the nebula shape very good with a dwarf-galaxy of magnitude 14.

Fairly large, unsharp fluidal in to the background. A weak enhancement in brightness in the length of the long axis. Best ratio 188x with OIII with an estimated of size of 3'x1 .5 '. For successful detection of this type of objects is a perfect location on the star chart necessary and this  accompanied by a dark sky. So moving that big dobson outside, armed with a detailed star chart you can see the secrets of the beautiful Queen Cassiopeia unveil while high in the sky. Certainly do not forget to observe the Abell 85 this is an other SNR in Cassiopeia.


sasteria 2017