Wild life / Nature


Animals of Crete - the most common animals to be found on Crete these days are domesticated farm animals such as dogs, cats, goats, donkeys, sheep, pigs and chickens.Native animals are rare due to the reduced habitat on the island, clearing has had a profound effect on the ecology of the island, and the dry Mediterranean soil and forests take a long time to regenerate.The Island is now dominated by grazing and agriculture; mostly olive and grape production. There are also a growing number of hot houses for other vegetables such as tomatoes and bananas. These traditional agricultural areas don’t hold much habitat for native animals and birds.Hunting has also had a profound effect on both mammal and bird populations, and is still common today although protected by law. The Cretan character does not bend well to legislation and the message is not getting through to everybody regarding the low populations of many creatures still hunted in the mountains.The most famous of the Cretan animals is the mountain goat named the Kri Kri. These goats are thought to have been brought from Persia thousands of years ago. Most zoologists now treat the goat as native to Crete, and make a distinction between the Kri Kri and domestic goats.Cretans identify strongly with the mountain goat in his independent, tough character that can survive in the rugged Cretan Mountains. The Kri Kri is known as the "wild one" agrimi. Many symbols of the Kri Kri and names in their honor can be found in Crete. For example the symbol of the Natural History Museum of Crete.The Kri Kri is a protected species and in 1962 the Samaria Gorge National Park was declared in part to protect these mountain goat herds. Population programs have also been undertaken on some of the larger Cretan Islands such as Dia, north of Iraklion, and Thodorou, opposite Plakias and Agii Pandes.The conservation status of the Kri Kri is "vulnerable". The threats to its population are human disturbance such as recreation/tourism, which is currently ongoing, harvesting such as hunting/gathering which is also ongoing and changes in native species dynamics, such as breeding with other goats, which is also ongoing.
Dieren van Kreta - de meest voorkomende dieren te vinden op Kreta deze dagen zijn gedomesticeerde boerderij dieren zoals honden , katten , geiten , ezels , schapen , varkens en kippen. Inheemse dieren zijn zeldzaam te wijten aan de verminderde leefgebied op het eiland, ontbossing heeft een diepgaand effect op de ecologie van het eiland , en de droge mediterrane bodem en bossen nemen een lange tijd om regeneraten  Het eiland wordt nu gedomineerd door begrazing en landbouw, voornamelijk olijven en druiven productie. Er zijn ook een groeiend aantal kassen voor andere groenten zoals tomaten en bananen. Deze traditionele agrarische gebieden nemen bezit van leefgebied voor inheemse dieren en vogels. Jagen heeft ook een enorm effect op zoogdieren en vogelpopulaties, en is nog steeds tegenwoordig weliswaar beschermd door de wet. Het Kretenzer karakter kan niet goed buigen voor de wetgeving en het bericht dringt niet door tot iedereen, over de lage populaties van vele wezens is er nog steeds gejaagd in de bergen.Het meest beroemde van de Kretenzische dieren is de berggeit noemde de Kri Kri. Deze geiten zijn gedacht te zijn gebracht van Perzië duizenden jaren geleden . De meeste zoölogen behandelen de geit als inheems dier van Kreta , en maken een onderscheid tussen de Kri Kri en huislijke geit. Kretenzers zelf identificeren sterk met de berggeit in zijn onafhankelijk stoere karakter die kunnen overleven in het ruige Kretenze bergen . De Kri Kri staat bekend als de "wilde  " agrimi. Veel symbolen van de Kri Kri en namen in hun eer is te vinden op Kreta. Bijvoorbeeld het symbool van het Natural History Museum of Crete. De Kri Kri is een beschermde diersoort en in 1962 werd een deel van Samaria Gorge National Park verklaard als toevluchtsoord voor deze berggeit om de kuddes te beschermen. Bevolkings programma's zijn ook uitgevoerd op een aantal van de grotere Kretenze eilanden zoals Dia, ten noorden van Iraklion en Thodorou , tegenover Plakias en Agii Pandes.De staat van instandhouding van de Kri Kri is " kwetsbaar " . De bedreigingen voor de bevolking zijn menselijke verstoring zoals recreatie / toerisme, oogsten zoals jagen / verzamelen en de veranderingen in de eigen dynamiek van soorten, zoals fokken met andere geiten .

Both of Greece’s only two native mammal species are found on Crete. 
The Cretan Shrew and the Cretan Spiny Mouse.

Beide van Griekenlands slechts twee inheemse zoogdieren die enkel op Kreta bevinden. 
De Kretenze Shrew en de Kretenze hazelmuis.Beech martin martes                                                                                                                           Badger
Marter                                                                                                                                               Dasbeer
Andere zoogdieren gevonden op het eiland zijn de Kretenze marter, das en hazelmuis. Er zijn ook veel reptielen, kikkers, insecten en weekdieren toe te voegen aan de ecologie van het eiland. Er zijn geen dodelijke slangen, en hoewel schorpioenen steken en is zeer pijnlijk voor de mens zijn, ze zijn niet fataal
.
Other mammals found on the island are the Cretan marten, badger and dormouse. There are also many reptiles, frogs, insects and molluscs adding to the ecology of the island. There are no deadly snakes, and although scorpion stings in Crete can be very painful to humans, they are not fatal.

Green lizard/Groene hagedis              Cat snake / katslang                  Fallax                     Spur-thighed tortoise/ landschildpad         Dragonfly/ Libel

Saturnia pyri The largest butterfly of Europa.
Saturia Pyri de grootste vlinder van Europa                                                          Pad /Common toad


There are many more animals to be found on Crete.  Forogatos cretan wild cat! Forogatos  Wilde kat!

This is a list of animals that you will see most likely on the island!
Dit is een lijst van dieren die u hoogstwaarschijnlijk op het eiland zal zien!

           

Golden Eagle Aquila Chrysaentos / Tawny Owl Strix Aluco / Little Owl Athene / Noctura Peregrine Falcon Falcon peregrinus  /Lanner Falcon           


 Bonellis Eagle  Hieraaetus fasciatus                             Hooded Crow                                         European Kestrel                            Golden oriole

European Roller                                                                     Rose ringed parakeet                            Monk parakeet                                  Hoopoe 

The beautiful birds of Crete are still plentiful and of a wide variety. The wide range of habitats, from marine, scrubland to alpine and mountainous, especially the coastal cliffs, allows many migratory birds and others to find a home in Crete.Above are listed some of the beautiful birds of Crete with their scientific names for identification purposes. Bird-watching in Crete is very interesting as it involves exploring some of the unknown and unpopulated areas of the island.It must be said that birds have been hunted thoroughly in Crete and are shy. Other threats are habitat destruction and other human activities. There is, however, a growing awareness within Crete of the value of our natural history. Birdwatching in Lasithi, Crete. The beautiful Zakros Gorge and natural areas around Kato Zakros make for good walking and birdwatching in eastern Crete.
The lagoon behind Chionia beach near Palekastro village in Lasithi is good for watching the water-birds of Crete.

De mooie vogels van Kreta zijn nog steeds in overvloed en in grote verscheidenheid. Het brede scala van natuurlijk woonplaatsen zoals marine , kreupelhout aan alpine en bergen, met name ook de kust kliffen, kunnen veel trekvogels en anderen dieren een thuis vinden op Kreta. Hier boven vind u ​​enkele van de mooie vogels van Kreta met hun wetenschappelijke namen voor identificatiedoeleinden. Vogels bekijken op Kreta is zeer interessant, als het gaat om het verkennen van een aantal van de onbekende en onbewoonde gebieden van het eiland. Het moet gezegd worden dat er op vogels wordt gejaagd op Kreta en dus zijn ze schuw. Andere bedreigingen is het vernielen van hun leefgebied door menselijke activiteiten. Er is echter een groeiend bewustzijn binnen Kreta van de waarde van deze natuurlijke historie. Vogels bekijken is een must in het Lasithi gebied. De mooie Zakros vallei en natuurgebieden rond Kato Zakros zijn gemaakt voor goede wandelingen en vogels bekijken dit in Oost-Kreta.

De lagune achter Chionia strand in de buurt van Palekastro dorp in Lasithi is goed voor het vinden van watervogels .

PANO 20140322 112243374

Beauty of Spring : De schoonheid van de lente.sasteria 2017